НАЧАЛО УСЛОВИЯ ЗАДАЧА ВХОДРЕГИСТРАЦИЯ

Кандидатите за специалността трябва да представят на комисията портфолио между 5 и 10 авторски творби на свободна тематика. (Формат на творбите минимум 35/50 см)

Творбите могат да бъдат изпълнени в различни техники и похвати, които да отразяват най-добре възможностите и знанията на кандидатите по перспектива и обем, усет за колорит, светлосенки, композиционно вучство, комбинаторно мислене и креативност.

В работите да се вижда творческия потенциал (концептуален и практически) съобразен със съвременните световни тенденции.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗАДАЧАТА

Критерии при проверка и оценяване на задачата:
Проверяващите ще оценяват следните качества на кандидата: владеене на композицията, чувство за цвят, формообразуване и цялостна пластична култура.