УСЛОВИЯ ЗАДАЧА ВХОДРЕГИСТРАЦИЯ

Участници
Право на участие в конкурса имат всички кандидати, притежаващи диплома за завършено средно образование или на които предстои да се дипломират.

Изисквания за участие

  • Кандидат-студента представя фотографии на своите творби, включени в портфолиото, максимално изразяващи качествата им – фотографиите трябва да са в .jpg или .gif формат и не по-големи от 3 MB всяка;
  • Спазване на посочените срокове;
  • Заплатена такса за участие;

Срокове

Сроковете за изпращане на разработките са публикувани на адрес: http://ksp.vfu.bg/bakalavar/izpitni_sesii/novizpitni2.php, в раздела “Приемни изпити”.

Такса за участие
За участие в конкурса се заплаща такса в размер на 47 лв., равносилна на таксата за полагане на кандидатстудентски изпит.
Таксата трябва да бъде платена минимум 3 работни дни преди крайния срок на всяка сесия!!!

Таксата се заплаща по банков път:
ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG20CECB979010A3494100 – в лева
В платежния документ се посочват:
Име, презиме, фамилия на кандидата, ЕГН и изрично се изписва: "Такса за участие в online конкурс "Дизайн".

Необходими стъпки за участие

  • Участникът трябва да се регистрира;
  • След регистрацията участникът получава писмо на посочения от него e-mail с линк за активиране на регистрацията;
  • Заплаща таксата за участие по банков път;
  • Участникът влиза в системата, където публикува разработката си;
  • Проверява резултатите, използвайки вече получените потребителско име и парола.

Резултатите от оценяването на конкурса ще формират оценка, която ще бъде зачетена като оценка за положен кандидатстудентски изпи "Портфолио" за специалност "Дизайн".